Asia Division

Yong Chen
Zhejiang University
cecheny@zju.edu.cn

Xin Chen
Suzhou University of Science and Technology
chenx@usts.edu.cn

Kaoshan Dai
Sichuan University
kdai@scu.edu.cn

You Dong
The Hong Kong Polytechnic University
you.dong@polyu.edu.hk

Yuanfeng Duan
Zhejiang University
ceyfduan@zju.edu.cn

Zhen Guo
Zhejiang University
nehzoug@163.com; guoz@zju.edu.cn

Wei Guo
Central South University
guowei@csu.edu.cn

Jian Guo
Zhejiang University of Technology
Guoj@zjut.edu.cn

Wen-Yu He
Hefei University of Technology
wyhe@hfut.edu.cn

Jia He
Hunan University
jiahe@hnu.edu.cn

Jilin Hou
Dalian University of Technology
houjilin@dlut.edu.cn

Wei-Hua Hu
Harbin Institute of Technology, Shenzhen
huweihua@hit.edu.cn

Qin Hu
Huazhong University of Science and Technology
husthuqin@hust.edu.cn

Yong Huang
Harbin Institute of Technology
huangyong@hit.edu.cn

Yubo Jiao
Beijing University of Technology
jiaoyb@bjut.edu.cn

Haiquan Jing
Central South University
hq.jing@csu.edu.cn

Xuan Kong
Hunan University
kongxuan@hnu.edu.cn

Sin chi Kuok
University of Macau
sckuok@um.edu.mo

Shujin Laima
Harbin Institute of Technology
laimashujin@hit.edu.cn

Weijie Li
Harbin Institute of Technology, Shenzhen
liweijie@hit.edu.cn

Haoxin Li
Tongji University
lhx10034@tongji.edu.cn

Ning Li
Tianjin University
neallee@tju.edu.cn

Wanrun Li
Lanzhou University of Technology
ce_wrli@lut.edu.cn

Kun Lin
Harbin Institute of Technology, Shenzhen
linkun@hit.edu.cn

Chengyin Liu
Harbin Institute of Technology, Shenzhen
chengyin.liu@hit.edu.cn

Tiejun Liu
Harbin Institute of Technology, Shenzhen
liutiejun@hit.edu.cn

Zhongxiang Liu
Southeast University
lzxyueguang@outlook.com

Gang Liu
Chongqing University
gliu@cqu.edu.cn

Wei Lu
Harbin Institute of Technology, Shenzhen
lu.wei@hit.edu.cn

Xianyong Ma
Harbin Institute of Technology
maxianyong@hit.edu.cn

Yafei Ma
Changsha University of Science & Technology
yafei.ma@csust.edu.cn

Jianxiao Mao
Southeast University
jx1990@seu.edu.cn

He-Qing Mu
South China University of Technology
cthqmu@scut.edu.cn

Yanchun Ni
Tongji University
yanchunni@tongji.edu.cn

Huayi Peng
Harbin Institute of Technology, Shenzhen
penghuayi@hit.edu.cn

Chun-Xu Qu
Dalian University of Technology
quchunxu@dlut.edu.cn

Liang Ren
Dalian University of Technology
renliang@dlut.edu.cn

Jiazeng Shan
Tongji University
jzshan@tongji.edu.cn

Hongbo Tan
Wuhan University of Technology
thbwhut@whut.edu.cn

Tianyou Tao
Southeast University
tytao@seu.edu.cn

Hua-Ping Wan
Zhejiang University
hpwan@zju.edu.cn

Lei Wang
Changsha University of Science & Technology
leiwang@csust.edu.cn

Lei Wang
University of Jinan
cea_wangl@ujn.edu.cn

Shun Weng
Huazhong University of Science and Technology
wengshun@hust.edu.cn

Shao-Qing Wu
Southeast University
cesqwu@seu.edu.cn

Qi Xia
The Hong Kong Polytechnic University
q.xia@polyu.edu.hk

Liyu Xie
Tongji University
liyuxie@tongji.edu.cn

Hai-Wei Xu
Zhejiang University
haiweix@zju.edu.cn

Yang Xu
Harbin Institute of Technology
xyce@hit.edu.cn

Jie Xu
Tianjin University
jxu@tju.edu.cn

Bin Xu
Huaqiao University
binxu@hqu.edu.cn

Dong Yang
Hefei University of Technology
yangdong@hfut.edu.cn

Yang Yang
Chongqing University
Yangyangcqu@cqu.edu.cn

Xiao-Wei Ye
Zhejiang University
cexwye@zju.edu.cn

Feng-Liang Zhang
Harbin Institute of Technology, Shenzhen
zhangfengliang@hit.edu.cn

Ru Zhang
Zhejiang University City College
zhangru@zucc.edu.cn

Jing Zhang
Hefei University of Technology
zhangj@hfut.edu.cn

Yu Zheng
Dongguan University of Technology
zhengy@dgut.edu.cn

Ao Zhou
Harbin Institute of Technology, Shenzhen
zhouao@hit.edu.cn

Yu Zhou
Anhui Jianzhu University
yuzhou923@outlook.com

Linren Zhou
South China University of Technology
zhoulinren@scut.edu.cn

Dujian Zou
Harbin Institute of Technology, Shenzhen
zoudujian@hit.edu.cn

Oceania Division

Daniel Dias-da-Costa
University of Sydney
daniel.diasdacosta@sydney.edu.au

Sascha Duczek
University of New South Wales
s.duczek@unsw.edu.au

James Gong
Deakin University
james.gong@deakin.edu.au

Seyed Ali Hadigheh
University of Sydney
ali.hadigheh@sydney.edu.au

Jun Li
Curtin Unviersity
junli@curtin.edu.au

Ye Lu
Monash University
ye.lu@monash.edu

Ching Tai Ng
University of Adelaide
alex.ng@adelaide.edu.au

Andy Nguyen
University of Southern Queensland
Andy.Nguyen@usq.edu.au

Thuc Nhu Nguyen
Queensalnd University of Technology
Thucnhu.nguyen@student.uts.edu.au

Massoud Sofi
University of Melbourne
massoud@unimelb.edu.au

John Vazey
EngAnalysis
John.vazey@enganalysis.com.au

Yang Yu
University of Technology Sydney
Yang.Yu@uts.edu.au

Categories
Contact Info
Praesent quis risus nec mi feugiat vehicula. Sed nec feugiat arcu.
  • ISHMII Administrative Center c/o University of Manitoba Department of Civil Engineering, A250 – 96 Dafoe Road Winnipeg, Manitoba R3T 2N2 Canada
  • central@ishmii.org